Ngày 27/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ra Công văn số 2405/SGDĐT- CTTT đề nghị Phòng GD – ĐT và các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn trong phòng , chống dịch Covid 19 trong tình hình mới. Nội dung chi tiết ==> XEM TẠI ĐÂY