Ngày 27/07/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số 2084/QĐ- BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021. Nội dung chi tiết ==> XEM TẠI ĐÂY