Trường Tiểu học Nam Thành Công thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Báo cáo chi tiết ==> XEM TẠI ĐÂY