Link các học sinh đã nộp hồ sơ trực tuyến qua email trường : https://bit.ly/2WQ3pZg