Trường Tiểu học Nam Thành Công cập nhật đường dẫn truy cập sách giáo khoa điện tử dành cho các con học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Quý cha mẹ học sinh và học sinh có thể click vào link sau để chọn sách giáo khoa cho con.
   SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022
STT MÔN HỌC TÊN BỘ SÁCH ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP
1 Tiếng Việt tập 1 Cánh diều https://sachcanhdieu.com/product/tv-1-tap-1-2021/

 

2 Tiếng Việt tập 2 Cánh diều https://sachcanhdieu.com/product/tieng-viet-1-tap-2-2021/

 

3 Toán Cánh diều https://sachcanhdieu.com/product/toan-1-2021/

 

4 Tự nhiên và xã hội Cánh diều https://sachcanhdieu.com/product/tnxh-1-2021/

 

5 Đạo đức Cánh diều https://sachcanhdieu.com/product/dao-duc-1-2021/

 

6 Âm nhạc Cánh diều https://sachcanhdieu.com/product/am-nhac-1-2021/

 

7 Hoạt động trải nghiệm Cánh diều https://sachcanhdieu.com/product/hdtn-1-2021/

 

8 Mỹ thuật Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/mi-thuat-1-567

 

9 Giáo dục thể chất Kết nối tri thức với cuộc sống https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/giao-duc-the-chat-1-416

 

10 Tiếng Anh  Tiếng Anh 1 -Explore Our World https://sachcanhdieu.com/tieng-anh-1-sach-hoc-sinh/

 

11 Tiếng Pháp Sách Petite grenouille
  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM HỌC 2021 – 2022
STT MÔN HỌC TÊN BỘ SÁCH ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP
1 Tiếng Việt tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399

 

2 Tiếng Việt tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399

 

3 Toán toán 1 Cánh diều https://sachcanhdieu.com/toan-2-tap-1/

 

Toán tập 2 Cánh diều https://sachcanhdieu.com/toan-2-tap-2/

 

4 Tự nhiên và xã hội Cánh diều https://sachcanhdieu.com/tnxh-2/

 

5 Đạo đức Cánh diều https://sachcanhdieu.com/dao-duc-2/

 

6 Hoạt động trải nghiệm Kết nối tri thức với cuộc sống https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/416?from=hts
7 Âm nhạc Kết nối tri thức với cuộc sống https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/402?from=hts

 

9 Giáo dục thể chất Kết nối tri thức với cuộc sống https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/giao-duc-the-chat-2-10757

 

Mỹ thuật Chân trời sáng tạo https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/411

 

10 Tiếng Anh Tiếng Anh 2 -Explore Our World https://sachcanhdieu.com/tieng-anh-2/

 

11 Tiếng Pháp Sách Petite grenouille  
    SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2021 -2022
STT TÊN SÁCH

ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP

1 Tiếng Việt tập 1 https://drive.google.com/file/d/1cMAOkgQt9Kd1vhQBV3pd4xu2MnaSuCeI/view?usp=sharing
Tiếng Việt tập 2 https://drive.google.com/file/d/146xdOUg4ooTHHjQlI8BawkElJn_av5KN/view?usp=sharing
2 Toán https://drive.google.com/file/d/16Z34vw1p6Z82CXY7HX3q6g7iKMb7fEgN/view?usp=sharing
3 Tự nhiên xã hội https://drive.google.com/file/d/1Imi_TkhYDyKuFHhnORQt_X-qpHUiPSNn/view?usp=sharing
4 Đạo đức https://drive.google.com/file/d/14e0wKZLa9cL7sCX-28kzoyK4Sl4iI1Q-/view?usp=sharing
5 Mỹ thuật https://drive.google.com/file/d/1WrVHsqLmFq2ZYrBLSYpe_9HqJCIGybbO/view?usp=sharing
6 Âm nhạc https://drive.google.com/file/d/1LbfEsKkmShrv8la5eZZmjVvOMgzSzbkE/view?usp=sharing
7 Tin học
8 Tiếng Pháp Sách Petite grenouille
9 Tiếng Anh tập 1 https://drive.google.com/file/d/1ZQp8PQxf6Mu3G2VNn35DCVsTkuTZjXGO/view?usp=sharing
Tiếng Anh tập 2 https://drive.google.com/file/d/1NJMFlLm6caq1u8R3UwXs4WgpJQa_44VP/view?usp=sharing
 
 SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NĂM HỌC 2021 -2022
STT TÊN SÁCH

ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP

1 Tiếng Việt tập 1 https://drive.google.com/file/d/13o6bTRwRFdZQ_iXGpm-vlvzGz1H6HqPj/view?usp=sharing
Tiếng Việt tập 2 https://drive.google.com/file/d/19GlmUj_ZcTfUHlINcCQiOcU8WwH5DINl/view?usp=sharing
2 Toán https://drive.google.com/file/d/1scX3mzt4DTw2cQEbmW7v_w1QnCWhwxyH/view?usp=sharing
3 Đạo đức https://drive.google.com/file/d/1Qlrf08lvlW0E2nHY6zARnm3_eHyVgQIs/view?usp=sharing
4 Khoa học https://drive.google.com/file/d/16p5T1787lXAozKvCCrErPycMbBpwmRdf/view?usp=sharing
5 Lịch sử – Địa lý https://drive.google.com/file/d/19lE6N4mCh6fswIfBzU3tMuN4OpnB05EI/view
6 Kĩ thuật https://drive.google.com/file/d/1dxIZaWd6ziWMgvCc4v5HIIjm9MUdAvLT/view?usp=sharing
7 Mỹ thuật https://drive.google.com/file/d/1KxiT6fSN7WEsgLPGXtmQUtAcaM4-7UWY/view?usp=sharing
8 Âm nhạc https://drive.google.com/file/d/1hu1Zjd9I8jtIAK5ihWEm7cx3rHuIs_wr/view?usp=sharing
9 Tin học
10 Tiếng Anh tập 1,2  

https://drive.google.com/drive/folders/1-95v3ZfQf89Ssk87na_ZI18NV8hq6C6v

11 Tiếng Pháp sách ici et ailleur 4
                                           

  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 NĂM HỌC 2021 -2022

STT TÊN SÁCH

ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP

1 Tiếng Việt tập 1 https://drive.google.com/file/d/1YpeSZbA7cHKeaAX80UfsIpOiPn2u82hs/view?usp=sharing
Tiếng Việt tập 2 https://drive.google.com/file/d/1ysaFvfLRl56Dp-B7t1opSynIJttf8gPo/view?usp=sharing
2 Toán https://drive.google.com/file/d/11d3tTamEXMmiZc3d6L2rAiDYUrNsSHqO/view?usp=sharing
3 Đạo đức https://drive.google.com/file/d/13itYrVtaVdG47qAeHqGsokayIDERX78R/view?usp=sharing
4 Khoa học https://drive.google.com/file/d/1A3kfzwdK-RDnxFrJYkfOCu11sexbqBFB/view?usp=sharing
5 Lịch sử – Địa lý https://drive.google.com/file/d/1gnYaz7jhvXetR7jC_o6DUS5mbkqEM2gL/view?usp=sharing
6 Kĩ thuật https://drive.google.com/file/d/1KqcdWrFF0fVWYcWxaqC6I_EJDcyhAuQw/view?usp=sharing
7 Mỹ thuật https://drive.google.com/file/d/19QL1NXqaPUSz26_hT3CfQM-3av7znfME/view?usp=sharing
8 Âm nhạc https://drive.google.com/file/d/1oRMm23w1Ffqk572kpgTJziqFr8klxC3S/view?usp=sharing
9 Tin học
10 Tiếng Pháp sách ici et ailleur 5
11 Tiếng Anh tập 1 https://drive.google.com/file/d/1tQc39c77k0HGhmSS6vkeHpFA38b6l6fg/view?usp=sharing
Tiếng Anh tập 2 https://drive.google.com/file/d/111L86NHCUip_tGR21IsLSONKc2PU-iwZ/view?usp=sharing