Bài 1: Bảng chữ cái và 6 dấu thanh :

https://www.youtube.com/watch?v=oyiLHbIvPNU&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM

Bài 2: Chữ A,B,C,O và dấu huyền, dấu sắc

https://www.youtube.com/watch?v=1hP3H8bwC8Q&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=6

Bài 3: Chữ Ô, Ơ, D, Đ và dấu ngã, dấu hỏi

https://www.youtube.com/watch?v=lzJM5WkDzxQ&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=9

Bài 4: Âm E, Ê, H, K, KH và dấu nặng

https://www.youtube.com/watch?v=t1IUfKVg-Zo&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=12

Bài 5: Âm G, GH, I, GI

https://www.youtube.com/watch?v=vOPs6lWNfMY&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=1

Bài 6: Âm L, M, N, NH

https://www.youtube.com/watch?v=-O4dFQ3Xkcw&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=18

Bài 7: Âm NG, NGH, U, Ư

https://www.youtube.com/watch?v=JdXQZHRXGTk&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=21

Bài 8: Âm QU, PH, R,V

https://www.youtube.com/watch?v=l3ZkvMW5UV0&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=24

Bài 9: Âm T, TH, CH, TR

https://www.youtube.com/watch?v=iY6zhkO6i2Q&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=27

Bài 10: Âm S,X, Y, IA

https://www.youtube.com/watch?v=ppZhel4eL80&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=30

Bài 11: Vần UA, ƯA, AI, OI

https://www.youtube.com/watch?v=IknbUlA17Zk&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=33

Bài 12: Vần ÔI, UI, UÔI, ƯƠI

https://www.youtube.com/watch?v=6_oVgekTE4U&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=36

Bài 13: Vần AY, ÂY, EO

https://www.youtube.com/watch?v=9su99pQjkp8&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=39

Bài 14: Vần AU, ÂU, IU

https://www.youtube.com/watch?v=WhvQg7l_bi8&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=42

Bài 15: Vần IÊU, YÊU, ƯU, ƯƠU

https://www.youtube.com/watch?v=jXy6gESJiKA&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=45

Bài 16: Vần ON, AN, EN, ÊN

https://www.youtube.com/watch?v=Hl9bEatBlTo&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=48

Bài 17: Vần IÊN, YÊN, UÔN, ƯƠN

https://www.youtube.com/watch?v=9NfxtRV6vKo&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=51

Bài 18: Vần ONG, ĂNG, UNG, ANG

https://www.youtube.com/watch?v=DcQPlRt5vXc&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=54

Bài 19: Vần ENG, IÊNG, UÔNG, ƯƠNG

https://www.youtube.com/watch?v=sdi0p-CSS5Q&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=57

Bài 20: Vần ANH, ÊNH, INH

https://www.youtube.com/watch?v=qx2TW8XaKM0&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=60

Bài 21: Vần OM, AM, EM, IM

https://www.youtube.com/watch?v=jUOhq8GOP9k&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=63

Bài 22: Vần IÊM. YÊM, UÔM, ƯƠM

https://www.youtube.com/watch?v=ws3c0d877NY&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=66

Bài 23: Vần OT, AT, ET, UT

https://www.youtube.com/watch?v=Vaa80uqEjvM&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=69

Bài 24: Vần IT, IÊT, UÔT, ƯƠT

https://www.youtube.com/watch?v=IUiKpGaf8To&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=72

Bài 25: Vần ĂC, ÂC, UC, ƯC

https://www.youtube.com/watch?v=2JIhCaWCa0A&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=76

Bài 26: Vần ÔC, UÔC, IÊC, ƯƠC

https://www.youtube.com/watch?v=R4cxe8X0NWU&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=78

Bài 27: Vần ACH, ÊCH, ICH

https://www.youtube.com/watch?v=wz4A-h29iCk&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=81

Bài 28: Vần OP, AP, ĂP, ÂP

https://www.youtube.com/watch?v=FLvJwYSI6MI&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=84

Bài 29: Vần ÔP, ƠP, EP, ÊP

https://www.youtube.com/watch?v=uogpxECj6SI&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=87

Bài 30: Vần IP, UP, IÊP, ƯƠP

https://www.youtube.com/watch?v=Ri5v6O8sRYs&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=90

Bài 31: Vần OA, OE, OAI, OAY

https://www.youtube.com/watch?v=lEsjMQQD5_s&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=93

Bài 32: Vần OAN, OĂN, OANG, OĂNG

https://www.youtube.com/watch?v=pNs_t7FFbxs&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=96

Bài 33: Vần OANH, OACH, OAT, OĂT

https://www.youtube.com/watch?v=hlE-cAzVPiE&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=99

Bài 34: Vần UÊ, UY, UƠ, UYA

https://www.youtube.com/watch?v=W1Uy-aRMe0I&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=102

Bài 35: Vần UÂN, UYÊN, UÂT, UYÊT

https://www.youtube.com/watch?v=v6djTfosU8Q&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=105

Bài 36: Vần UYNH, UYCH, UÊCH, OAC

https://www.youtube.com/watch?v=2vps7Zov0WU&list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM&index=108