PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ẢNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC QUẬN ĐỐNG ĐA

THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ HƯỚNG TỚI MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

UBND quận Đống Đa phát động cuộc thi ảnh về CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận Đống Đa thực hiện Quy tắc ứng xử hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Thông tin chi tiết, xem thêm tại các link dưới đây:

  1. Kế hoạch tổ chức cuộc thi: kh thi anh phat hanh
  2. Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi: QD 3529 thanh lap btc, bgk cuoc thi anh0001
  3. Công văn về việc đôn đốc thực hiện cuộc thi: CV 2802 don doc cuoc thi anh0001